Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Kancelarię Adwokacką adw. Małgorzata Kotarska, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.mkotarska.pl oraz przez komunikator Skype i WhatsApp.

2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line.

3. Porad prawnych udzielać będzie adwokat Małgorzata Kotarska, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, nr wpisu GDA/Adw/3159.

4. Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej „Klientami”.

5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed wysłaniem zapytania on–line oraz może uzyskać nieodpłatny dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili wysłania zapytania przez formularz.

1. Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.

2. Informacje o usługach zawarte na stronie www.mkotarska.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej zwanej dalej „Usługami”, a także sporządzaniu projektów pism.

3. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.mkotarska.pl zapytanie,
 2. Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii;
 3. złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza zapytania;
 4. po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;
 5. w przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę;
 6. w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;
 7. w momencie wpływu do Kancelarii wiadomości e-mail od Klienta zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie.

4. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi fakturę VAT, która zostanie przesłana na adres email Klienta.

5. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.

6. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj. wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta.

7. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.

1. Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej Usługi.

2. Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu.

3. Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności przypadku gdy:

a. Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi;

b. nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;

4. Zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

6. Adwokat zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

7. Adwokat udzielający porady prawnej online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku ze świadczoną Usługą.

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: adwokat@mkotarska.pl

Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:

 1. zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
 2. zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
 3. zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii.

2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

3. Reklamacja jest rozpatrywana pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
 2. aktualny adres, w tym adres e-mail;
 3. wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
 4. wskazanie ewentualnych żądań.

4. Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują się tutaj – kliknij w link.

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.