Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

Jako administrator Twoich danych osobowych, które przetwarzamy poprzez naszą stronę internetową zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie to odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, opisane w niniejszym dokumencie.

§ 2
Definicje

 1. Administrator -Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Kotarska
 2. Dane Osobowe -informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Oprogramowanie – przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Strona – strona internetowa działającą pod adresem: www.mkotarska.pl;
 6. Urządzenie – elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – osoba, która korzysta z Portalu;

§ 3
Zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy (jeśli zostanie ona zawarta), kontaktu z Użytkownikiem oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, a także dla celów statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania umowy;
  2. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi i celów statystycznych związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, dla oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach;\
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. zgoda Użytkownika.
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania formularza:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i marketingowych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 3. Po zakończeniu relacji Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
  2. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  3. konieczne do dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed nimi.
 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 1. Administrator zapewnia także regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§ 4
Prawa użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych w bazie Użytkowników, ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: adwokat@mkotarska.pl
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, jeśli Administrator nie będzie przetwarzał jego danych osobowych zgodnie z prawem.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.